EN

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα σας- Που απευθύνεστε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας;

1.1. Yπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ - Ανώνυμη εταιρία εκμεταλλεύσεων - Εστιατόρια, Τουριστικές επιχειρήσεις Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Άσσηρο (22ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών) του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, με τηλεφωνικό κέντρο 2394061991 - Θεσσαλονίκη 2310541700 - Αθηνά 2105710480 - Ήπειρο 2651041821 και e-mail επικοινωνίας info@kobatsiaris.gr

1.2. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας ως άνω Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με e-mail επικοινωνίας το dpo@kobatsiaris.gr. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να απευθύνετε το σύνολο των αιτημάτων για άσκηση των κατωτέρω (υπό 3.1- 3.7.) δικαιωμάτων σας.

2. Γενικές αρχές που τηρεί η Εταιρεία σχετικά με την διαφανή πληροφόρηση

2.1. Κάθε πληροφορία που σας δίνουμε με το παρόν έγγραφο αλλά και κάθε πληροφορία που τυχόν μας ζητήσετε στο μέλλον σας παρέχεται δωρεάν υπό την επιφύλαξη το αίτημα να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή να είναι προδήλως αδικαιολόγητο (βλ. περισσότερα στο 2.3.)

2.2. Για κάθε ένα από τα ως άνω δικαιώματα που ασκείτε η Εταιρεία θα σας απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας, πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων, η Εταιρεία θα ανταποκριθεί το μέγιστο σε περίοδο συνολικά τριών (3) μηνών σχετικά είτε με την περαίωση της αίτησής σας ή την δικαιολογημένη άρνηση να εκτελέσει αυτό που ζητήσατε για νόμιμους λόγους που ρητώς προσδιορίζονται στον Γενικό Κανονισμό 679/2016.

2.3. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία κρίνει πως κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας ασκείται προδήλως αβάσιμα ή το αίτημα είναι υπερβολικό ή (πολύ περισσότερο) έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα δικαιούται αφενός να επιβάλει την επιβάρυνσή σας με κάποιο εύλογο τέλος στην παροχή περαιτέρω πληροφόρησης (η οποία είναι καταρχήν δωρεάν) και αφετέρου να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

2.4. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με τη ταυτότητά σας όταν υποβάλλετε αίτημα για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας πριν την διεκπεραίωση του αιτήματος.

2.5. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία καθυστερεί πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος να ανταποκριθεί στην αίτησή σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ή η Εταιρεία δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδομένων σας δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr, +30-210 6475600.

2.6. Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την (τυχόν) παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με την υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματός σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα dpo@kobatsiaris.gr. ( βλ. 1.2.)

3. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας διαθέσατε;

3.1. Δικαίωμα Ενημέρωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λάβαμε από εσάς και διατηρούμε για κάποιο ή κάποιους σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω υπό Α έως Δ. Το παρόν κείμενο αποτελεί στο σύνολό του ένα εγχειρίδιο βασικής πληροφόρησης και κατανόησης της φιλοσοφίας του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επικαιροποίηση, εμβάθυνση και διευκρινήσεις σε αυτό το κείμενο μπορούν να σας δοθούν κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος για άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης. (βλ. πως στο 1.2)

3.2. Δικαίωμα Πρόσβασης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πρόσβαση στα στοιχεία σας τα οποία διατηρούμε και επιβεβαίωση σε σχέση με το αν τυγχάνουν επεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από εσάς τους ίδιους, την ύπαρξη ή μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και την σχετική μεθοδολογία, εγγυήσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε όταν η διαβίβαση γίνεται σε τρίτες χώρες, αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας. (βλ. πως στο 1.2.)

3.3. Δικαίωμα Διόρθωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο από αυτά για τα οποία έχουμε δικαίωμα επεξεργασίας έχει αλλάξει ή έχει εσφαλμένα καταχωρηθεί. (βλ. πως στο 1.2.)

3.4. Δικαίωμα Διαγραφής

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας στα οποία έχουμε δικαίωμα τήρησης και επεξεργασίας είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Η Εταιρεία μας, σε εύλογο χρόνο (όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα και υπό προϋποθέσεις αν υπάρχει δυσκολία όχι μεγαλύτερο των τριών συνολικά μηνών) θα σας απαντήσει επιβεβαιώνοντας την ολική ή μερική διαγραφή αντίστοιχα των δεδομένων σας ή σχετικά με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων αν κάποιος νόμος ή η εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, είτε το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ή η άσκηση ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης επιβάλλει τη διατήρησή τους. Στην περίπτωση αυτή έχετε αφενός μεν δυνατότητα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, αφετέρου δε άσκησης δικαστικής προσφυγής. (βλ. πως στο 1.2.)

3.5. Δικαίωμα Περιορισμού

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας τους και πιο συγκεκριμένα (α) είτε επειδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και για όσο χρόνο χρειαστεί η Εταιρεία για να επιβεβαιώσει την ακρίβειά τους, (β) είτε γιατί κρίνετε παράνομη την επεξεργασία αλλά αντί διαγραφής επιλέγετε περιορισμό (γ) είτε επειδή δεν είναι πλέον αναγκαία η χρήση τους από την Εταιρεία αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους καθώς η διατήρησή τους θα σας εξυπηρετήσει για κάποια δικαστική αξίωση, (δ) είτε στην περίπτωση κατά την οποία έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου έναντι των νομίμων λόγων επεξεργασίας της Εταιρείας. (βλ. πως στο 1.2.)

3.6. Δικαίωμα Φορητότητας

Διατηρείτε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε περαιτέρω χωρίς αντίρρηση, δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στη βάση παροχής συναίνεσης. Στο πλαίσιο της άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αιτηθείτε άμεσης διαβίβασης από την Εταιρεία στον τρίτο φορέα χωρίς τη δική σας μεσολάβηση.

3.7. Το παρόν δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη των περιορισμών του δικαιώματος διαγραφής (βλ. ανωτέρω υπό 3.4.) και η άσκησή του δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. (βλ. πως στο 1.2.Δικαίωμα Εναντίωσης)

3.7.1. Διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιώνεσθε στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και δη κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με αυτή την απευθείας εμπορική προώθηση. (βλ. πως στο 1.2.)

GDPR POLICY ΕΚΔ:02 01/11/2018 Σελίδα 4 από 7

3.7.2. Δεν υφίσταται σχετικό δικαίωμα για την περίπτωση των Εργαζομένων/ Υποψηφίων Εργαζομένων και επισκεπτών των εγκαταστάσεων της εταιρείας καθώς αυτά τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται στο τμήμα Μarketing και δεν τυγχάνουν τέτοιας αντιμετώπισης. 

4. Μπορεί τα δεδομένα σας να προωθηθούν και κάπου αλλού;

Τα δεδομένα σας δεν προβλέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης προς οιονδήποτε οργανισμό εκτός της Εταιρείας με εξαίρεση (α) τους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Εταιρεία μας – και προς τον αποκλειστικό σκοπό της εκτέλεσης εκ μέρους τους της σύμβασης για υποστήριξη της Εταιρείας μας και (β) τις αρμόδιες φορολογικές αρχές στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία και στο μέτρο (και υπό την προϋπόθεση) που αυτό απαιτείται.

5. Εγγυήσεις

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία θα εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των Δεδομένων και θα κάνει την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία των Δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τον σκοπό για τον οποίο μας τα έχετε διαθέσει. Ειδικές διατάξεις για τις επιμέρους κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων που συντρέχουν σωρευτικά με τις ανωτέρω γενικές διατάξεις της Πολιτικής

(Α) ΛΗΠΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α.1. Σκοπός: Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που δόθηκαν αποκλειστικά στο πλαίσιο της επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις της Εταιρείας. Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το τμήμα marketing της Εταιρείας.

Α.2. Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας: Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί η συναίνεσή σας σε αυτήν προς εκπλήρωση των αντίστοιχων ως άνω σκοπών, κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο α του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Α.3. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού επεξεργασίας, ήτοι την ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις δράσεις μας θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα πέντε (5) ετών. Μετά την παρέλευση πέντε ετών από τον χρόνο λήψης της συγκατάθεσής σας τα σχετικά δεδομένα θα διαγράφονται εκτός εάν παρασχεθεί εκ νέου συναίνεση από μέρους σας υπό τους ανωτέρω όρους.

(Β) ΠΕΛΑΤΕΣ- και ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Β.1. Σκοπός- Νομιμοποιητική Βάση:

(α) κατά το προσυμβατικό στάδιο είτε αυτό λαμβάνει χώρα με τη διενέργεια διαγωνισμού είτε διαπραγματεύσεων η εταιρεία μας θα λάβει (i) από τα νομικά πρόσωπα -τα οποία είναι οι εν δυνάμει αντισυμβαλλόμενοί της- τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, email, επαγγελματική διεύθυνση και ιδιότητα) των στελεχών τους με τα οποία θα έλθει σε επαφή για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σταδίου και (ii) από τα φυσικά πρόσωπα εν δυνάμει αντισυμβαλλομένους της τα προσωπικά δεδομένα αυτών (ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, email, επαγγελματική διεύθυνση και ιδιότητα). Σκοπός της επεξεργασίας των συγκεκριμένων δεδομένων είναι η διερεύνηση της πιθανότητας υποβολής προσφοράς και εν τέλει σύναψης σύμβασης με το εκάστοτε νομικό/ φυσικό πρόσωπο (στο ανωτέρω πλαίσιο ενδεχομένως να διαβιβάζεται και γενικό ενημερωτικό υλικό για την Εταιρεία). Νομιμοποιητική βάση η εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας να επιδιώξει τους εμπορικούς της σκοπούς διερευνώντας την πιθανότητα σύναψης σύμβασης με το εκάστοτε νομικό πρόσωπο.

(β) Σε περίπτωση που η Εταιρεία συνάψει σύμβαση με τα κατά τα άνω νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα τα (ανωτέρω) Δεδομένα που μας έχουν παρασχεθεί προσυμβατικά (καθώς και όσα θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης) θα τύχουν επεξεργασίας προς τον σκοπό της υλοποίησης της μεταξύ μας σύμβασης αλλά και (στο μέτρο που είναι απαραίτητο) της συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας να εκπληρώσει προσηκόντως τις κατά τα άνω συμβατικές της υποχρεώσεις. καθώς και η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία.Β.2. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω υπό Β.1.(α) δεδομένα για πέντε (5) έτη και έπειτα θα τα διαγράψουμε κα τα ανωτέρω υπό Β.1.(β) δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την σύμβαση και την φορολογική νομοθεσία.

(Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – και ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Γ.1. Σκοπός- Νομιμοποιητική Βάση:

(α) κατά το προσυμβατικό στάδιο και δη σε περίπτωση συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας ή απευθείας αποστολής email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας ή συμπλήρωσης έντυπης φόρμας, (οπότε μας παρέχετε ονοματεπώνυμο/ ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και τηλέφωνο ή/ και Διεύθυνση ή/και ιδιότητα ή/και τα προϊόντα που θέλετε να μας προμηθεύσετε), σκοπός είναι η διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής με την Εταιρεία (στο πλαίσιο της οποίας ενδεχομένως να διαβιβάζεται και γενικό ενημερωτικό υλικό για την Εταιρεία) και νομιμοποιητική βάση η εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας να επιδιώξει τους εμπορικούς της σκοπούς ανταποκρινόμενη στη ζητηθείσα επικοινωνία για τη διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής μαζί σας (ή και με το νομικό πρόσωπο για το οποίο ενεργείτε).

(β) Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί συναλλαγή με την Εταιρεία τα Δεδομένα σας που μας έχετε παράσχει προσυμβατικά (καθώς και όσα θα μας παράσχετε στο πλαίσιο της συναλλαγής μας- συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων νομίμων εκπροσώπων νομικών προσώπων και των προστηθέντων σας) θα τύχουν επεξεργασίας προς τον σκοπό της υλοποίησης της μεταξύ μας σύμβασης αλλά και της συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης καθώς και η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία (αρθρ. 6 παρ.1β και 1γ του Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ειδικά δε ως προς τα προσωπικά δεδομένα προστηθέντων σας ή/και (σε περίπτωση νομικού προσώπου) νομίμων εκπροσώπων η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των συγκεκριμένων δεδομένων είναι η εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας να εκπληρώσει προσηκόντως τις κατά τα άνω συμβατικές της υποχρεώσεις.

Γ.2. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων:

Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω υπό Γ.1.(α) δεδομένα για πέντε (5) έτη και έπειτα θα τα διαγράψουμε κα τα ανωτέρω υπό Γ.1.(β) δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την φορολογική νομοθεσία.

(Δ) ΑΣΘΕΝΕΙΣ/ΙΑΤΡΟΙ ΛΗΠΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Δ.1. Σκοπός: Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της που απορρέουν από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης με αντισυμβαλλομένους κλινικές και νοσοκομεία η εταιρεία μας ενδέχεται να αποκτά πρόσβαση στο ονοματεπώνυμο του ασθενούς (ή και εκείνων εκ των ιατρών ή/και του λοιπού προσωπικού που τυχόν δικαιούται σίτισης) , τον αριθμό του δωματίου στο οποίο νοσηλεύεται και τον τύπο της δίαιτας που πρέπει να ακολουθήσει. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των σχετικών συμβατικών μας υποχρεώσεων και στο πλαίσιο αυτό η παροχής της αρμόζουσας στην κατάσταση της υγείας σας σίτιση.

Δ.2. Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας: Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί η εξυπηρέτηση ζωτικού σας συμφέροντος και δη της παροχής της αρμόζουσας στην κατάσταση της υγείας σας σίτισης καθώς η και αφετέρου η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας που συνίστανται στην ανάγκη προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουμε έναντι του αντισυμβαλλομένου μας νοσοκομείου/ κλινικής.

Δ.3. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Τα εν λόγω Δεδομένα θα διαγράφονται άμεσα μετά την ολοκλήρωση του σκοπού επεξεργασίας τους όπως περιγράφεται στην παράγραφο Δ1 και δεν τηρείται οποιαδήποτε αντίγραφο. Αυτονοήτως τα συγκεκριμένα Δεδομένα δεν διαβιβάζονται προς οποιονδήποτε παραλήπτη.

(Ε) ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ- ΛΗΠΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ε.1. Σκοπός: Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της που απορρέουν από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης με αντισυμβαλλομένους εκπαιδευτικά ιδρύματα η εταιρεία μας (ενδέχεται να) αποκτά πρόσβαση στις λίστες που περιέχουν τα ονοματεπώνυμα (και λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης) των φοιτητών/ σπουδαστών που δικαιούνται δωρεάν σίτισης όπως αυτές της διαβιβάζονται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα (βλ. και κατωτέρω υπό ΣΤ). Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των σχετικών συμβατικών μας υποχρεώσεων και στο πλαίσιο αυτό η παροχής σίτισης στους δικαιούμενους φοιτητές/ σπουδαστές.

Ε.2. Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας: Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας που συνίστανται στην ανάγκη προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουμε έναντι του αντισυμβαλλομένου μας εκπαιδευτικού ιδρύματος καθώς από τις σχετικές συμβάσεις μας επιβάλλεται να ελέγχουμε ότι η σίτιση παρέχεται δωρεάν μόνο στους δικαιούμενους τούτο.

Ε.3. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Τα εν λόγω Δεδομένα θα διατηρούνται από την εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την σύμβαση με το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα και έπειτα θα διαγράφονται.

(ΣΤ) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ/ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

ΣΤ.1. Σκοπός: Στο πλαίσιο της προάσπισης της ασφάλειας των επισκεπτών στις διάφορες εγκαταστάσεις (γραφεία, εργοστάσια, εστιατόρια, κυλικεία) της Εταιρείας αλλά και της διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας λειτουργεί σε ορισμένες από αυτές τις εγκαταστάσεις κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) το οποίο καταγράφει σε συνεχή βάση την κίνηση στους ανωτέρω χώρους.

ΣΤ.2. Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας: Η τήρηση των ως άνω δεδομένων λαμβάνει χώρα για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας όπως αυτά λεπτομερώς ανωτέρω υπό ΣΤ1 διαλαμβάνονται.

ΣΤ.3. Χρόνος διατήρησης δεδομένων: Τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται αυτόματα έπειτα από τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη τους.

ΕΣΠΑ